เผยแพร่การจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ : สร้างสุข สร้างอาสา สู่ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพ THUBDUA Model

ไฟล์ PDF https://drive.google.com/file/d/14f9DsQ1N2jj3P […]

ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม TDPSS MODEL(5 ร่วมพัฒนา) โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ไฟล์PDF

โรงเรียนบ้านทับเดื่อ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม TDPSS Model( 5 ร่วมพัฒนา)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สัง […]

เผยแพร่ผลงานโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

เผยแพร่(Best Practice) นวัตกรรมต้านการทุจริตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. : (7.33 น.) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานผู้ใช้แรงงานของโรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านล้านนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่ […]