ทิศทางองค์กร

ทิศทางการจัดการศึกษา

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการและประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐานและสร้าง  ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษา ให้สามารถ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำแผนแม่บท “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาสำนักงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการ   เชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในรูปแบบแผนเชิงพันธกิจ (Performance base)และระบบสัญญาปฏิบัติงาน (Performance  Agreement) และการมีส่วนร่วมจากผู้มี   ส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร ชุมชน ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพ ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนความเป็นไทย

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

     มุ่งผลสัมฤทธิ์  สุจริตเป็นธรรม  นำเทคโนโลยี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์องค์กร (Identity)

       สำนักงานน่าอยู่   สำนักงานสมานฉันท์  สำนักงานทันสมัย

พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ความเป็นไทย และเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ผู้เรียนมีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตามหลักสูตรเพิ่มขึ้นและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

4.ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

5.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง

7.สำนักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนและสังคม

ที่ตั้ง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ถนนโชตนา บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ :  053-465370 
                  053-465371 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                  053-465372 กลุ่มนโยบายและแผนงาน
                  053-465373 เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขต
                  053-465374 กลุ่มอำนวยการ
                  053-465555-6 เบอร์สำนักงานอัตโนมัติ
โทรสาร  :  053-465375
Website : http://www.cme2.go.th

VTR แนะนำองค์กร