วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

> ทิศทางการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการและประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐานและสร้าง  ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษา ให้สามารถ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำแผนแม่บท “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาสำนักงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการ   เชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในรูปแบบแผนเชิงพันธกิจ (Performance base)และระบบสัญญาปฏิบัติงาน (Performance  Agreement) และการมีส่วนร่วมจากผู้มี   ส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร ชุมชน ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ