การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้ดำเนิ […]

ต้อนรับคณะตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชีย […]

การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการให้ข้อมูลป้อนกลับ

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญชวนครูและบุ […]

รับมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา “ปันรัก ปันสุข ให้น้อง”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

การประชุมทำแผนปฏิบัติงานชมรมทวิ/พหุภาษาสพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ […]

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัล […]

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัส (SMART TOUCH)

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ขอความร่วมมือประ […]