รายงานผลประจำปัการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าก้าง ได้รับรางวัลศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21 จำนวน 22 คน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าก้าง ได้รับรา […]