สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  เผยแพร่แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒&nbs […]

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568 และบัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ขอแ […]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ป […]