ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบในการควบคุมพัสดุที่มีผลการประเมินการควบคุมพัสดุในระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือแนวทางการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1) มกราคม 2567

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม– ธันวาคม 2566 (สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566)