ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนและผู้ที่สนใจเป็นลายลั […]

ราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 (สขร.1)

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบในการควบคุมพัสดุที่มีผลการประเมินการควบคุมพัสดุในระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566