ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเดื่อ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

เผยแพร่การจัดทำผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ : สร้างสุข สร้างอาสา สู่ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพ THUBDUA Model

ไฟล์ PDF https://drive.google.com/file/d/14f9DsQ1N2jj3P […]

นักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านทับเดื่อเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 1