ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 (สขร.1)

ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การควบคุมพัสดุสถานศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2567  ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชี […]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน หัวข้อการรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน

วันที่ 5 เมษายน 2567  ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชี […]

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566