ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านสันคะยอม

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่โจ้ จำนวน ๕๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่เลิมจำนวน ๔๑ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ งวด ๔๐ วัน ไปเรียนรวมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         & […]

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่โจ้จำนวน ๔๑ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๑๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕( เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง