โรงเรียนบ้านสันคะยอมรับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่๑๓ ธันวาค […]

นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๗

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ & […]