คู่มือการจัดทำประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
กรณีประสบอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีงบประมาณ 2566

คู่มือการจัดทำประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
กรณีประสบอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีงบประมาณ 2566

คู่มือการจัดทำประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
กรณีประสบอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีงบประมาณ 2566