การประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าลาน ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้าน  ป่าลาน  ปีการศึกษา  2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน  ปีการศึกษา  2564   ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงการ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน  ปีการศึกษา  2564  โดยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัพเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน เป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน      ทั้งสิ้น 70  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน    6 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลพบว่า

  1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน ปีการศึกษา  2564  ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน  ปีการศึกษา  2564  พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมโครงการอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน ปีการศึกษา  2564  ด้านการประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน  ปีการศึกษา  2564  พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมาก
  1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน ปีการศึกษา  2564 ด้านการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน  ปีการศึกษา  2564  มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการ PDCA พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีระดับการปฏิบัติตามหลักการ PDCA อยู่ในระดับมาก
  2. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน ปีการศึกษา  2564  ประกอบด้วย การประเมินระดับความสำเร็จผลผลิตของโครงการในเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ระดับความสำเร็จของผลผลิตที่ได้จากโครงการในเชิงปริมาณและคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน อันประกอบด้วย  ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านทรัพยากรสื่อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ด้านทรัพยากรสภาวะแวดล้อม และด้านทรัพยากรการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำหรับผลการประเมินการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
  3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าลาน ปีการศึกษา  2564  ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจากเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทางการศึกษาด้านวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน พบว่ามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *