ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศก์การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ชมภาพเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/dr […]

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (ก.ต.ป.น.)