การประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Intrergrity and Transparency Assessment : ITA)

วันพุธ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ดร.ฐิตินันท์ นันท […]

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานเสี่ยงการทุจริตและ […]