ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ครั้งที่ 2

เลขที่โครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 66027225969 […]

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 66027387694 […]