ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ […]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข […]

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 30 มกราคม 2567

ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใ […]

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นักศึกษาระดับป […]

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2567

การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าก้าง โรงเรียนบ้านเมืองขอน และโรงเรียนวัดหนองออน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต.ขวั […]

การกำกับ ติดตาม การรายงานความก้าวหน้าโครงการในไตรมาสที่ 1 ผ่านระบบ (eMENSCR)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางฟองจันทร์ ใ […]

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายพิเศรษฐ์ ไช […]

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย