ร่างประกาศประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 28-31 สิงหาคม 2566 เลขที่โครงการ 66089484986

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 เลขที่โครงการ 66079371683

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เผยแพร่ข้อมูลงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิถุนายน 2566