ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ได้มีโครงการ จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ภาคเรียน
ที่๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ หน่วย/unit ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสายทอง ไชยคำมูล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
 
  (นายอานนท์ อุปนันต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล