ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ได้มีโครงกา […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ งวด ๔๐ วัน ไปเรียนรวมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         & […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         & […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         & […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         & […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ได้มีโครงกา […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๖ โรงเรียนภูดินวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         & […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านภูดินในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         & […]