ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่โจ้จำนวน ๕๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่เลิมจำนวน ๔๑ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖จำนวน ๔๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่โจ้ จำนวน ๕๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่เลิมจำนวน ๔๑ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่โจ้จำนวน ๔๑ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๑๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕( เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่เลิมจำนวน ๖๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕ ( เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่เลิมจำนวน ๖๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕( เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่โจ้จำนวน ๔๑ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๑๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕( เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่เลิมจำนวน ๓๘ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๑๒ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕( เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง