การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ”การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายบรรจงศัก […]

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นักศึกษาระดับป […]

การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าก้าง โรงเรียนบ้านเมืองขอน และโรงเรียนวัดหนองออน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต.ขวั […]

การกำกับ ติดตาม การรายงานความก้าวหน้าโครงการในไตรมาสที่ 1 ผ่านระบบ (eMENSCR)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางฟองจันทร์ ใ […]

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายพิเศรษฐ์ ไช […]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กัน […]

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุดมพร กัน […]