การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแหล่งเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.ฐิตินันท์ […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงาน

วันศุกร์ ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายฐิตินันท์ น […]

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการให้คำแนะนำ คำปรึกษาหรือชี้แนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การ […]

ประชุมชี้แจงการดำเนินการแก่คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินครั้งที่ 1

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อ […]

ประชุมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศร […]

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM x BCG

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.ฐิตินันท […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

วันศุกร์ ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายฐิตินันท์ น […]

โครงการเสริมสร้างสัมฤทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยและการสร้างวินัยทางการเงิน

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ […]

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM x BCG

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.ฐิตินันท […]

ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ การจัดทำพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมล้านนา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศร […]