คู่มือแนวทางการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1) มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ได้มีโครงกา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านสันคะยอม

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่โจ้ จำนวน ๕๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมจาก บ้านแม่เลิมจำนวน ๔๑ คน บ้านก๊างหงส์ จำนวน ๖ คน มาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง