การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส