ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • งานสารบรรณ
  • งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
  • งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
  • งานการขอไปราชการ
  • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย