ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

  • งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง
  • งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบ
  • งานให้คำปรึกษา

งานบริหารการตรวจสอบ

  • งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
  • งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
  • งานธุรการและสารสนเทศ