กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • งานธุรการ
  • งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  • กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  • งานวินัยและนิติการ
  • กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา