คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงาน

กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

(1) กลุ่มอำนวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี