คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา