กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ.2560
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 • พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ2540
 • พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
 • พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 • ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่1) พ.ศ.2547
 • ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
 • ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
 • ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
 • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ.2560

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ2540

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่1) พ.ศ.2547

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562