ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มอำนวยการ

งานสารบรรณ
งานช่วยอำนวยการ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานยานพาหนะ
งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประสานงาน
งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
งานประชาสัมพันธ์
งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย