ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-Net ปี 2550 - 2553


ปี กศ 50 (ป.6)

ปี กศ. 51 (ป.6)

ปี กศ. 52

ปี กศ. 53

รวมคำศัพท์ ไทย - อังกฤษ

ป.6

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
 
 

ป.6

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เฉลย
 

ป.6

ม.3

อังกฤษ
อังกฤษ
ไทย-คณิต
ไทย-คณิต
ศิลป-กอท.
สุขะ-ศิลป-กอท.
 
 
 
 

ป.6

ม.3

ชุดวิชา61A
ชุดวิชา91C
ชุดวิชา61B
ชุดวิชา92C
ชุดวิชา62A
ชุดวิชา91D
ชุดวิชา62B
ชุดวิชา92D
เฉลย
เฉลย

ป.6

ม.3

ม.6

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** กดที่ชื่อวิชาเพื่อโหลด