เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ  
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 29-09-2021
02
>> การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงชั้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.)ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ  
...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 21-07-2021
03
>> แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย  
แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ...
โดย : นางสาวกุลชญา  กษมากรณ์   เมื่อวันที่ : 23-06-2021
04
>> คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ...
โดย : นางสาวกุลชญา  กษมากรณ์   เมื่อวันที่ : 23-06-2021
05
>> 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://www.oncb.go.th/pages/anti_drugs_2021.aspx ...
โดย : นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น   เมื่อวันที่ : 23-06-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564  
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2564 ...
โดย : นางกิตติ์สินี  อุปพันธ์   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์ ชื่นเย็น  
คู่มือการปฏิบัติงาน กรวัฒน์  ชื่นเย็น งานสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา งานตรวจสอบวุติและรับรองความรู้ ...
โดย : นายเราะห์มาน  สาแล๊ะ   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
03
>> คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์)  
คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครับ(ฉบับสมบูรณ์) ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางอัธยา บุญช่วย
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 3. งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปิดสถานศึกษา 4. งานส่งเสริมแหล่งก ...
โดย : นางอัธยา  บุญช่วย   เมื่อวันที่ : 13-07-2021
05
>> คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ...
โดย : นางสาววชิราภรณ์  ขันธสีมา   เมื่อวันที่ : 13-07-2021

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
15
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
48
เดือนที่แล้ว
387
ปีนี้
94,709
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง