เว็บไซต์ในเครือ   :             

>> VTR แนะนำองค์กร

>> โครงสร้างหน่วยงาน

>> อำนาจหน้าที่

>> การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

>> ค่านิยมร่วม (Share Value) “ S M A R T ”

Service Mind    หมายถึง  การมีจิตใจพร้อมจะให้บริการ 

Mastery  หมายถึง  การทำงานอย่างมืออาชีพ 

Accountability  หมายถึง  การยึดหลักธรรมาภิบาล  

Relationship    หมายถึง  การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 

Teamwork    หมายถึง  การทำงานเป็นทีม

>> ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue)

1.ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม

5.เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
7
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,772
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,287
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง