เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ  
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ รายละเอียด ดังแนบ ...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 31-01-2019
02
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การรวมและเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ  
ประชาสัมพันธ์การรวมและเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ ...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 10-01-2019
03
>> กิจกรรมจิตอาสากลุ่มนโยบายและแผน  
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมเคารพธงชาติ และปกิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดั ...
โดย : นางฌาณิศา  เม่นแต้ม   เมื่อวันที่ : 12-10-2018
04
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ
...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 24-05-2018
05
>> แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาของ สพท.ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อ รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สุโขทัย เขต 2 พัทลุง เขต 2 พะเยา เขต 2 เชียงใหม่ เขต 4 อุบลราชธานี เขต 5 และอุตรดิตถ์ เขต 2  รายละเอียดดังแนบ ...
โดย : นางสาวปวีณา  ยอดชัย   เมื่อวันที่ : 27-02-2018
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต  
1. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. จัดตั้งและเสนอของบประมาณ  กรณีประสบภัยธรรมชาติ 3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(งบด าเนินงาน) / และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวกับสงิ่ก่อสร้าง 5. การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4. การจัดตั้งงบประมาณปรั ...
โดย : ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล  วสุวัต   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต  
1. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. จัดตั้งและเสนอของบประมาณ  กรณีประสบภัยธรรมชาติ 3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(งบด าเนินงาน) / และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวกับสงิ่ก่อสร้าง 5. การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4. การจัดตั้งงบประมาณปรั ...
โดย : ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล  วสุวัต   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต  
1. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. จัดตั้งและเสนอของบประมาณ  กรณีประสบภัยธรรมชาติ 3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(งบด าเนินงาน) / และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวกับสงิ่ก่อสร้าง 5. การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4. การจัดตั้งงบประมาณปรั ...
โดย : ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล  วสุวัต   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต  
1. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. จัดตั้งและเสนอของบประมาณ  กรณีประสบภัยธรรมชาติ 3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(งบด าเนินงาน) / และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวกับสงิ่ก่อสร้าง 5. การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4. การจัดตั้งงบประมาณปรั ...
โดย : ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล  วสุวัต   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต  
1. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. จัดตั้งและเสนอของบประมาณ  กรณีประสบภัยธรรมชาติ 3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(งบด าเนินงาน) / และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวกับสงิ่ก่อสร้าง 5. การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4. การจัดตั้งงบประมาณปรั ...
โดย : ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล  วสุวัต   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต  
1. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. จัดตั้งและเสนอของบประมาณ  กรณีประสบภัยธรรมชาติ 3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(งบด าเนินงาน) / และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวกับสงิ่ก่อสร้าง 5. การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4. การจัดตั้งงบประมาณปรั ...
โดย : ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล  วสุวัต   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต  
1. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. จัดตั้งและเสนอของบประมาณ  กรณีประสบภัยธรรมชาติ 3. จัดสรรงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(งบด าเนินงาน) / และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวกับสงิ่ก่อสร้าง 5. การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4. การจัดตั้งงบประมาณปรั ...
โดย : ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล  วสุวัต   เมื่อวันที่ : 12-07-2020

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
14
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,772
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,287
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง