เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
รายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการฯ ในเอกสารไฟล์แนบ ...
โดย : นางสาวอรยา  ร่องสายกา   เมื่อวันที่ : 23-09-2020
02
>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563  
...
โดย : นางสาวอรยา  ร่องสายกา   เมื่อวันที่ : 29-07-2020
03
>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)  
...
โดย : นางสาวอรยา  ร่องสายกา   เมื่อวันที่ : 16-06-2020
04
>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562(เพิ่มเติม)
...
โดย : นางสาวอรยา  ร่องสายกา   เมื่อวันที่ : 05-05-2020
05
>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
...
โดย : นางสาวอรยา  ร่องสายกา   เมื่อวันที่ : 30-04-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
01
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางรัศมี มุ่งหมาย  
งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ...
โดย : นางรัศมี  มุ่งหมาย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
02
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางปารมี กนะกาศัย  
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวิทยฐานะ ...
โดย : นางปารมี  กนะกาศัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
03
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิราพร นิติสุทธิกา  
งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ...
โดย : นางจิราพร  นิติสุทธิกา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
04
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุรางค์ อินทรักษา
1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอนในสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. งาานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. งาน ...
โดย : นางสุรางค์  อินทรักษา   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
05
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววาสนา เพลัย
งานบำเหน็จความชอบ ...
โดย : นางสาววาสนา  เพลัย   เมื่อวันที่ : 12-07-2020

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
365
เมื่อวานนี้
261
เดือนนี้
11,020
เดือนที่แล้ว
15,096
ปีนี้
97,769
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง