เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2559  
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพึ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ...
โดย : นางจันทกานต์  สิทธิราช   เมื่อวันที่ : 17-11-2015
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
01
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายณัฐกร ชัยมงคล ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
02
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางเสมอแข อภิรมยานนท์ ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
03
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวอุษนีย์ พันธ์ุทุมเสน ปีงบประมาณ 2564  
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
04
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายสุภาพ บริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021
05
>> คู่มือปฏิบัติงานของ นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ปีงบประมาณ 2564
...
โดย : นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ   เมื่อวันที่ : 14-07-2021

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
4
เมื่อวานนี้
1
เดือนนี้
318
เดือนที่แล้ว
784
ปีนี้
93,839
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง