เว็บไซต์ในเครือ   :             
01
>> ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “จิตสำนึกเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต”  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “จิตสำนึกเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดการประกวด ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Tw4rPADE_NpwiqkLBekFONPN4qJhLq26?usp=sharing ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 11-06-2021
02
>> ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  
ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th หัวข้อ “การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ” ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 15-12-2020
03
>> ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน  
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00  น. ณ บริเวณห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 22-10-2020
04
>> การดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  2563 ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 14-07-2020
05
>> รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 14-07-2020
06
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
งานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
07
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
1. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 2. งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
โดย : นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
08
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสมศรี วนารักษ์
พนักงานทำความสะอาด ...
โดย : นางสมศรี  วนารักษ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
09
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์
1. งานธุรการ 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ...
โดย : นายสงกรานต์  เรืองฤทธิ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
10
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสายฤดี  มารังค์
1. งานพาหนะ 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3. งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. งานสวัสดิการ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
06
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
งานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
07
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
1. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 2. งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
โดย : นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
08
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสมศรี วนารักษ์
พนักงานทำความสะอาด ...
โดย : นางสมศรี  วนารักษ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
09
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์
1. งานธุรการ 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ...
โดย : นายสงกรานต์  เรืองฤทธิ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
10
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสายฤดี  มารังค์
1. งานพาหนะ 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3. งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. งานสวัสดิการ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
06
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
งานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
07
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
1. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 2. งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
โดย : นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
08
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสมศรี วนารักษ์
พนักงานทำความสะอาด ...
โดย : นางสมศรี  วนารักษ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
09
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์
1. งานธุรการ 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ...
โดย : นายสงกรานต์  เรืองฤทธิ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
10
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสายฤดี  มารังค์
1. งานพาหนะ 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3. งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. งานสวัสดิการ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
06
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
งานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
07
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
1. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 2. งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
โดย : นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
08
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสมศรี วนารักษ์
พนักงานทำความสะอาด ...
โดย : นางสมศรี  วนารักษ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
09
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์
1. งานธุรการ 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ...
โดย : นายสงกรานต์  เรืองฤทธิ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
10
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสายฤดี  มารังค์
1. งานพาหนะ 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3. งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. งานสวัสดิการ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
06
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
งานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
07
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
1. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 2. งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
โดย : นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
08
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสมศรี วนารักษ์
พนักงานทำความสะอาด ...
โดย : นางสมศรี  วนารักษ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
09
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์
1. งานธุรการ 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ...
โดย : นายสงกรานต์  เรืองฤทธิ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
10
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสายฤดี  มารังค์
1. งานพาหนะ 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3. งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. งานสวัสดิการ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
06
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
งานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
07
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
1. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ 2. งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
โดย : นางสาวสุมาลี  สมติ๊บ   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
08
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสมศรี วนารักษ์
พนักงานทำความสะอาด ...
โดย : นางสมศรี  วนารักษ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
09
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์
1. งานธุรการ 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ...
โดย : นายสงกรานต์  เรืองฤทธิ์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020
10
>> คู่มือการปฏิบัติงาน นางสายฤดี  มารังค์
1. งานพาหนะ 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3. งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. งานสวัสดิการ ...
โดย : นางสายฤดี  มารังค์   เมื่อวันที่ : 12-07-2020

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
295
เมื่อวานนี้
423
เดือนนี้
5,458
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
74,973
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง