เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  
กลุ่มงาน  ฝ่ายบริหาร 
เบอร์โทรศัพท์  091-7165335 
Email  sutthichai.det@cme2.go.th 
ชื่อ - สกุล  นายชลอ  คชาประดิษฐ์ 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
กลุ่มงาน  ฝ่ายบริหาร 
เบอร์โทรศัพท์  097-9205627 
Email  ch.alor@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายพิทูรย์ ปัญญาศรี 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
กลุ่มงาน  ฝ่ายบริหาร 
เบอร์โทรศัพท์  081-9601220 
Email  pitoonpunyasri@gmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  
กลุ่มงาน  ฝ่ายบริหาร 
เบอร์โทรศัพท์  084-3670880 
Email  bonjongsak@cme2.go.th 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง