เว็บไซต์ในเครือ   :           

>> ทิศทางการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการและประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐานและสร้าง  ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษา ให้สามารถ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำแผนแม่บท “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาสำนักงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการ   เชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในรูปแบบแผนเชิงพันธกิจ (Performance base)และระบบสัญญาปฏิบัติงาน (Performance  Agreement) และการมีส่วนร่วมจากผู้มี   ส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร ชุมชน ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

>> วิสัยทัศน์องค์กร

"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นองค์กรหลักเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกคนเต็มตามขีดความสามารถแห่งตน สู่ ศตวรรรษที่ 21 บนวิถีความเป็นไทย"

>> วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตเป็นธรรม  นำเทคโนโลยี  มีจิตบริการ  ทำงานเป็นทีม

>> อัตลักษณ์องค์กร

สำนักงานน่าอยู่  สมานฉันท์  และทันสมัย

>> พันธกิจ

พันธกิจที่ 1   สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

พันธกิจที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามขีดความสามารถแห่งตน

พันธกิจที่ 3   ปรับระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

>> เป้าประสงค์

  1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่เสมอภาคและ เท่าเทียมกัน
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร และทักษะศตวรรษที่ 21
  3. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2และสถานศึกษามีระบบบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  4. เพื่อให้ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นำและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

>> ที่ตั้ง               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ถนนโชตนา บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-465370

                  053-465371 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

                  053-465372 กลุ่มนโยบายและแผนงาน

                  053-465373 เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขต

                  053-465374 กลุ่มอำนวยการ

                  053-465555-6 เบอร์สำนักงานอัตโนมัติ

โทรสาร :  053-465375

Website : http://www.cme2.go.th

>> VTR แนะนำองค์กร

>> โครงสร้างหน่วยงาน

>> อำนาจหน้าที่

>> การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
320
เมื่อวานนี้
525
เดือนนี้
12,007
เดือนที่แล้ว
12,526
ปีนี้
124,273
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง