เว็บไซต์ในเครือ   :           

>>   กลุ่มอำนวยการ


อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน่วยงาน

รายชื่อบุคลากร

ขอบข่าย / ภารกิจ 

 • งานสารบรรณ
 • งานช่วยอำนวยการ
 • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • งานยานพาหนะ
 • งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • งานประสานงาน
 • งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • >>   กลุ่มนโยบายและแผน


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

   
 • งานธุรการ
 •    
 • งานข้อมูลสารสนเทศ
 •    
 • งานนโยบายและแผน
 •    
 • งานวิเคราะห์งบประมาณ
 •    
 • งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
 •    
 • งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 • >>   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคืกร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
 • ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
 • ส่งเสริมการจัดการศึกาาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
 • สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
 • ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
 • ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • >>   กลุ่มบริหารงานบุคคล


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

   
 • งานธุรการ
 •    
 • งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
 •    
 • กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 •    
 • งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 •    
 • งานวินัยและนิติการ
 •    
 • กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
 • >>   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


  อ่านเพิ่มเติม

  เว็บไซต์หน่วยงาน

  รายชื่อบุคลากร

  ขอบข่าย / ภารกิจ 

 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารงานสินทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง