เว็บไซต์ในเครือ   :           

                     ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถานการณ์ข้าวในประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร      ที่ประสบปัญหาวิกฤติราคาข้าวดังกล่าวผ่านมาตรการและกลไกของภาครัฐ โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

                   ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่จะสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาข้าวข้างต้น  ดังนั้น        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

  1. ขอให้สถานศึกษาในสังกัดและหรือภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา สนับสนุนซื้อข้าวประเภทต่าง ๆ (ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวซ้อมมือ ฯลฯ) ในราคาที่เหมาะสมและเกษตรกรพึงพอใจ เพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงให้กับนักเรียน หรือใช้ดำเนินกิจกรรมใด ๆในสถานศึกษา อันจะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่วยที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร

  1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร อาทิ ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง สนับสนุนซื้อข้าว

ประเภทต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชนโดยตรง

โดย :     เมื่อวันที่ : 16-11-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
242
เมื่อวานนี้
583
เดือนนี้
5,426
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
185,087
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง