เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมครูแนะแนว  ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 บรรยายพิเศษ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ  โดยมีนางนันทวัลย์  ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน   วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามกระบวนการขั้นตอน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้น ม. 3 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับศูนย์แนะแนวและเครือข่าย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นครูแนวแนวโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 59 โรงเรียน  รวมจำนวน 70 คน 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ให้ความรู้ประกอบด้วย นายสัมฤทธิ์  พวงยอด

นางสาวเกษราภรณ์  สิงห์คะมณี  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 2  นางรัชฎาภรณ์  ศักดิ์เศรณี  และทีมวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณปลิดา ร่วมคำ หัวหน้างานส่งเสริมการมีงานทำ  นายศตพร กันแก้ว  

นางสาวจิรารัตน์  อภิวงค์  น. สถานที่จัด ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย :     เมื่อวันที่ : 27-04-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
485
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง