เว็บไซต์ในเครือ   :             

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว242 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้จัดส่งสรุปผลประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ   (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม ถึง 31 มกราคม 2559 ซึ่งการประเมิน  เป็นการประเมินเชิงบวก เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยสรุปผลครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้รับผลตามดัชนีชี้วัด  5 ด้าน  ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านความโปร่งใสคะแนนเต็ม 26.00 ได้ 21.68  ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านความพร้อมรับผิด คะแนนเต็ม 18.00 ได้ 21.19   ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร) คะแนนเต็ม 22.00 ได้ 21.19 ตัวชี้วัดที่ 4  ด้านวัฒนธรรมองค์กร คะแนนเต็ม 16.00 ได้ 9.86  ตัวชี้วัด 5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คะแนนเต็ม 18.00 ได้ 14.62  โดยรวมเฉลี่ยที่ได้รับจากคะแนนเต็ม 100.00 สพป.เชียงใหม่เขต 2 ได้รับ ร้อยละ   83.38  แปลความตามระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ สูงมาก  

โดย :     เมื่อวันที่ : 04-04-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
377
เมื่อวานนี้
578
เดือนนี้
10,755
เดือนที่แล้ว
14,576
ปีนี้
90,779
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง