เว็บไซต์ในเครือ   :           

ตามที่มติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2558  กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มเครือข่าย  ในวันศุกร์ ที่  11  กันยายน  2558  ณ  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา  นั้น  เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงเรียน  ประชุมในวันที่  27  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าสักวิทยา

 

ในการประชุมครั้งนี้  ขอให้ทุกโรงเรียนได้นำรายการที่จะส่งเข้าแข่งขันมาเสนอในที่ประชุมด้วย  เพื่อจะได้เตรียมการจัดสถานที่, แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ต่อไป

โดย : โรงเรียนสันป่าสักวิทยา    เมื่อวันที่ : 25-08-2015

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง