เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  กิจกรรมพัฒนาการศึกษา ด้านการเสริมสร้างการเป็นพลเมือง รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลสันทรายหลวง โดยมี ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดครั้งนี้ เพื่อผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้มีความรู้และเข้าใจในนโยบาย ตลอดจนแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

 

ทางด้านนายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่ภาคการศึกษาได้ร่วมกันขับเคลื่อนว่า  องค์กรระดับหน่วยเหนือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเขตพ้นที่การศึกษาได้ดำเนินการกิจกรรมที่หลากหลายโดยตลอดอยู่แล้ว. อาทิเช่น กิจกรรมหลักตามหลักสูตร. การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมการพัฒนาสภานักเรียนและกิจกรมนโยบายภาครัฐการส่งเสริม ค่านิยม 12 ประการ. ได้มีการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ในบทบาทของนักเรียน ซึ่งมีสภานักเรียน ของเขตพื้นที่  มีต้นแบบโรงเรียนในการจัดการที่เข้มแข็ง. มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์จริง ในส่วนของลูกเสือ กกต.ซึ่งก็ดำเนินการได้ดี. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกช่วงเวลาอยู่แล้ว.  ในวันนี้ก็ขอให้คุณครูได้ใช้โอกาสที่ดีในวันนี้ไปใช้ในการเสริมเต็มเต็มในโรงเรียน เพื่อบูรณาการสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป   

โดย :     เมื่อวันที่ : 21-08-2015

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง