เว็บไซต์ในเครือ   :           

 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ได้กำหนดให้โรงเรียนสันป่าสักวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  เป็นสถานที่จัดการประชุมครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อำเภอแม่แตงที่เปิดสอนระดับปฐมวัย  ในวันพฤหัสบดี ที่  20  สิงหาคม  2558 

 ในการนี้  ขอให้โรงเรียนในอำเภอแม่แตงที่เปิดสอนระดับปฐมวัย  แจ้งชื่อครูผู้สอน จำนวน 1 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 2 คน  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยส่งแบบตอบรับมายังโรงเรียนสันป่าสักวิทยา   ได้ที่ e-mail : sanpasakwittaya@cme2.go.th  หรือทางโทรสาร 053-470 000  ภายในวันที่  10  สิงหาคม  2558  นี้

โดย : โรงเรียนสันป่าสักวิทยา    เมื่อวันที่ : 04-08-2015

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง