เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพฐ.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงสู่การปฏิบัติ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (พ.ศ.2560 – 2564) ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (พ.ศ.2560– 2564) และเพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ มีเป้าหมายหลักครอบคลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  21 จังหวัด 68 เขตพื้นที่การศึกษา  มีเนื้อหาชี้แจงเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 85 คน

หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะผู้เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบาย ประกอบด้วย กำหนดทิศทางปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (พ.ศ.2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ, กำหนดกรอบเวลาให้โรงเรียนดำเนินกรอกข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร, กำหนดกรอบเวลาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมรับรองข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการยืนยันข้อมูลและส่งข้อมูลในระบบ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประมวลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2562 และเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวางแผนและดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารต่อไป

 

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ถ่ายภาพ-รายงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง