เว็บไซต์ในเครือ   :           

ในวันที่ 5  กรกฎาคม  2560คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้  ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2560 ดังนี้

1.  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้  นำเทียนพรรษา ปัจจัยและผ้าอาบน้ำฝนไปถวาย ณ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง วัดแม่ริม วัดอรุณนิวาส  วัดศรีบุญเรือง  วัดต้นแก้ว  วัดไคร้  วัดดวงดี  วัดลัฏฐิวิน  วัดสว่างบรรเทิง  และวัดดอนชัย

2.  ประดับธงชาติและธงธรรมจักร

3.  ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเนื่องในเทศกาลอาฬหบูชาและเข้าพรรษา แล้วให้นักเรียนทำใบงาน โดยระบายสีภาพและคัดความรู้ที่ได้สืบค้น

4.  ประชาสัมพันธ์ให้ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง ไปทำบุญตักบาตรฟังเทศน์  เวียนเทียนและปฏิบัติธรรมที่วัด

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา และจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

2.  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

3.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริมและเผยแผ่ประเพณีถวายเทียนพรรษา

ประโยชน์ที่ได้รับ

คณะครูและนักเรียนได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี  มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย  จรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และได้ใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
613
เมื่อวานนี้
678
เดือนนี้
7,516
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
77,031
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง