เว็บไซต์ในเครือ   :           

            กิจกรรมที่ 1  การจัดให้มีการเรียนการสอนหรือเผยแพร่ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน น้อมนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต        โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษในแปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง/ชั้น เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทำงาน  การวางแผนการทำงาน การทำบันทึกรายรับ รายจ่ายในการปลูกผัก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนโดยไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

            กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ภายหลังเคารพธงชาติ หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือจัดกิจกกรมบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้จัดกิจกรรมให้นักเรียนบรรเลงดนตรีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติและก่อนเลิกเรียนทุกวัน

           กิจกรรมที่ 3  จัดให้มีการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้โรงเรียนบ้านสะลวงนอก จัดให้มีการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และชั้นมัธยมศึกษาในบางสาระการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา

          กิจกรรมที่ 4  การร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญของพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอย่างสมพระเกียรติได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผอ.กำธร  จันทร์สุวรรณ์ พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน เยาวชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสะลวงนอก  ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2560   บริเวณสนามโรงเรียนบ้านสะลวงนอก

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
546
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง